Semalt hünärmeni SEO-nyň 3 görnüşini we mazmuny ösdürmegiň makalalaryny açdy

Mazmuny ösdürmek we gözleg motory optimizasiýasy bazar paýyňyzy artdyryp biler. Müşderileri kanagatlandyrýan ajaýyp önümiňiz bar bolsa bu esasanam dogry. Mazmun marketinginiň maksady traffigi işiňize gönükdirmek bolsa-da, önümiňiziň ýa-da hyzmatyňyzyň hili müşderileri saklar.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Lisa Mitçel mazmun marketingine gatnaşmagyňyzyň esasy sebäplerini kesgitleýär:

  • Müşderiler we geljegi üçin peýdaly maglumatlaryň çeşmesi bolmak.
  • Müşderileriňize düşünýärsiňiz we tejribe öwredip we paýlaşyp bilersiňiz, gymmatly mazmun bilen kömek edip bilersiňiz.
  • Iň soňky baýrak ulag. Trafik almak üçin üç sany esasy makalany ulanyp bilersiňiz.

Diňe SEO makalalary

Müşderiler bilen söhbetdeşlikler, twitler we Facebook, Quora ýa-da Reddit-den söhbetdeşlik açar söz esasly makalany ylhamlandyryp biler. Açar söz hakda ähli zady ýazmak we öwrenmek üçin ylham alanyňyzda, makalany arassa SEO üçin ýazyp bilersiňiz.

Şeýle makalanyň esasy aýratynlygy açar söz dykyzlygydyr. Munuň sebäbi, makala maglumat bermek däl-de, gözleg sahypasynyň reýtingini nyşana alýar. Açar sözleriň dykyzlygyny kesgitlemek üçin gurallary ulanýan ýeriňizde şeýle makalalary ýazan bolmagyňyz mümkin. Şeýle makalalar köplenç manysyz, makalalara ýerleşdirilen açar sözleriň netijesi.

Esasy söz ünsi jemleýän mazmun

Bu has köp okyjylara peýdaly maglumatlary bermäge gönükdirilendir. Şonuň üçin şeýle makala ýazanyňyzda maglumat ýygnaýarsyňyz, peýdaly edýärsiňiz, soň bolsa okamagyň we düşünmegiň aňsatdygyny üpjün edýärsiňiz.

Netijede, açar sözleriňizi göz öňünde tutup, tekste girizýärsiňiz. Bu aňsat: açar sözleriň tekstiň içinde tebigy görünmegini üpjün etmek üçin birnäçe düzediş girizmeli. Maksadyňyz, makalany okanyňyzdan soň okyja mowzuk hakda habarly ýa-da güýçli duýmak.

Paýlaşmak isleýän mazmunyňyz

Müşderi binýadyňyzy gaty gowy bilýärsiňiz we öz işiňizi etmekden lezzet alýarsyňyz, bu ýagdaýda işiňizi alyp barýarsyňyz. Marketing ýolundan gidip, diňleýjileriňiz bilen paýlaşmak isleýän zatlaryňyz hakda makalalar döredip bilersiňiz. Bu siziň işiňiz, güýmenje, häzirki ýerli ýa-da dünýädäki işler we paýlaşmak isleýän başga zatlaryňyz bilen baglanyşykly bolup biler. Elbetde, mowzuklaryňyzy paýhasly saýlamak manyly.

Başga bir tarapdan, diňe gyzykly zatlar bolup biler. Her niçigem bolsa, bu makalalary rahat görnüşde ýazýarsyňyz, sebäbi okyjylaryň işiňiziň bir bölegi bolup bilmejek bir zady almagyny isleýärsiňiz.

Bu makalalar üçin açar sözlere üns bermeli däl. Şonuň üçin bu ýazgylar bilen SEO we marketing bilen baglanyşykly hiç zat ýygnamaga garaşmaýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, şeýle ýazgylar müşderileriňize has ýakyn derejede aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik döredip biler. Şeýle hem, iberýän mazmunyňyzyň beýleki görnüşleriniň ýeke-täkligini bozýar.

Rememberatda saklamak üçin

Bu ýerde azajyk düzediş we belli bir açar söz üçin makalany optimizirlemek üçin köplenç ýeterlikdir. SEO reýtingiňizi ýokarlandyryp biljek açar söz tapsaňyz, bu barada gözleg geçiriň, ýazyň, redaktirläň we ahyrynda çap ediň.

Easyönekeý açar sözler, umumy gözleglerde pes dereje hasaplanylsa, kärhanalar köplenç äsgermezlik edýärler. Şeýle-de bolsa, şular ýaly açar sözleriň ikisinde gowy orun alsaňyz, has köp traffik gazanarsyňyz. Bäsleşik az bolany üçin bu açar sözlere-de üns bermek has aňsat.

send email